EM2024em2024.jol.dk


Siden:
April 2004


Klik her hvis menuerne ikke virker...

Godkendelse

På grund af EM2000-konkurrencens skæbne, har jeg siden VM2002 ændret deltagerkravene til konkurrencen, så det nu kun er familie, venner og kollegaer, der må deltage. Godkendelsen jeg har fået fra Skatteministeriet kan ses herunder.

Spørgsmål til Justitsministeriet - 11. marts 2002
Spørgsmål til Skatteministeriet - 10. maj 2002
Svar fra Skatteministeriet - 20. august 2002


From: Lars Henry Nielsen [lhn@skm.dk]
Sent: 20. august 2002 14:04
To: jakob@gjk.dk
Subject: Privat væddemål på Internettet

Jakob Olsen

jakob@gjk.dk J.nr. SPA 2002-535-06

Privat væddemål på Internettet

I en mail af 10. maj 2002 har De stillet nogle spørgsmål til Justitsministeriet om spil på Internettet. Justitsministeriet har videresendt mailen til Skatteministeriets besvarelse.

Skatteministeriet skal i den anledning - idet man beklager den forsinkede besvarelse - udtale følgende:

Som udgangspunkt må straffelovens hasardbestemmelse i § 203 og § 204 anses for at være de overordnede bestemmelser vedrørende reguleringen af offentlige spil i Danmark. Som det fremgår af bestemmelserne, er det forbudt at etablere hasardspil (spil, hvor vinderchancen helt eller delvist beror på tilfældet), når dette spil udbydes offentligt eller/og har et erhvervsmæssigt tilsnit.

En række særlove, herunder tipsloven, indeholder imidlertid hjemmel til, at "hasardspil" under nærmere bestemte vilkår kan udbydes. Selv om tipsloven ikke direkte nævner, at spil, der etableres i henhold til loven, "er offentligt", må det efter ministeriets opfattelse antages, at loven som en særlov i forhold til straffeloven netop omhandler offentligt spil som nævnt i tipslovens § 1. Dette fremgår også af rapporten ”Spil i fremtiden”, april 2001, hvor det side 103 er angivet, at særlovgivningens regulering af spil kun vedrører spil, der finder sted offentligt, jf. vedlagte link: http://www.skat.dk/pub1/internetspil/forsid.htm

Efter ministeriets opfattelse følger det heraf, at det ikke i henhold til tipsloven eller straffeloven er forbudt at etablere spil i en begrænset lukket, ikke offentlig kreds, når spillet samtidig ikke har et erhvervsmæssigt sigte.

Efter omstændighederne (omfang, indskudsstørrelse, deltagerkreds m.v.) vil spil, som De skitserer, efter ministeriets opfattelse derfor kunne etableres lovligt. Det vil dog altid bero på en konkret bedømmelse, som i sidste instans tilkommer domstolene, om et nærmere bestemt spil af denne art efter omstændighederne er lovligt.

Endelig bemærkes, at indtægter i forbindelse med præmier vundet i et sådant ikke offentligt og ikke erhvervsmæssigt spil må anses for almindelig skattepligtig indkomst og skal dermed medregnes ved indkomstopgørelsen.

Med venlig hilsen

Henry Nielsen
Skatteministeriet
Nicolai Eigveds Gade 28
1402 København K.